Tài Liệu

Khách hàng LogiGear đạt được bảo hiểm tự động 85%, cắt giảm thời gian hồi quy

Tổng Quan

Khách hàng của chúng tôi đang tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ kiểm thử có thể giúp họ thực hiện triển khai tự động hóa cho 2 giải pháp quản lý tham dự của họ.

Thông Tin Khách Hàng

Khách hàng của chúng tôi cung cấp các giải pháp dựa trên web để quản lý lực lượng lao động trong ngành giáo dục. 2 giải pháp của họ cùng nhau cung cấp cho người dùng một bức tranh hoàn chỉnh về thời gian và sự tham dự của nhân viên, với một trong số đó là bảng thời gian theo dõi sự vắng mặt khác của quản lý. Nó quản lý các thỏa thuận thương lượng khác nhau, các yêu cầu FLSA và ACA, phê duyệt bảng thời gian và các lần chạy bảng lương – tạo ra một kịch bản kiểm thử phức tạp.

Phương pháp Tiếp cận của LogiGear

Sản phẩm bàn giao dự án bao gồm:

  • Tạo một dự án thí điểm bằng chứng về khái niệm (POC) để kiểm thử các khả năng LogiGear. Điều này là có 2,5 người kiểm thử, trong khoảng thời gian 2 tháng.
  • Khách hàng đã cung cấp các câu chuyện của người dùng và danh sách kiểm thử cho các tính năng mới được tích hợp trong sản phẩm. Sử dụng các câu chuyện của người dùng này, LogiGear đã thiết kế các trường hợp kiểm thử và thực hiện các trường hợp kiểm thử này bằng TestArchitect.

Chiến thuật Kiểm thử bao gồm: 

  • Tạo trường hợp kiểm thử tự động cho 4 dự án phụ bằng bộ công cụ TestArchItect.
  • LogiGear cung cấp các báo cáo trạng thái hàng ngày bao gồm trạng thái dự án, các nhiệm vụ được thực hiện trong ngày, các vấn đề được tìm thấy hoặc hồi quy cho môi trường kiểm thử hàng ngày và cập nhật về các dự án sắp tới.

Kết Quả

85%+ Tỷ lệ bảo hiểm tự động hóa

4.769 trường hợp kiểm thử tự động

Giảm thời gian hồi quy, từ khoảng 4 tuần xuống còn 8 ngày

3.787 lỗi được tìm thấy

5.578 trường hợp kiểm thử được cung cấp cho 4 dự án phụ

3,514 lỗi được giải quyết. 

    Xem thêm tại đây